VNY BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN, NGÀY 12/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin cùng chủ đề:
· VNY Thông Báo Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
· THÔNG BÁO THANH LÝ XE Ô TÔ TẢI BIỂN KIỂM SOÁT 30V - 9507 VÀ XE 29D - 00025
· VNY Thông báo NQ của HĐQT về việc quy chế công bố thông tin
· VNY Thông Báo Hợp đồng kiểm toán
· VNY BÁO CÁO KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2019 (Ngày đăng 31/03/2020)
· VNY BÁO CÁO KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2019 (Ngày đăng 31/03/2020)
· VNY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Đăng ngày 18/4/2020)
· VNY Thông Báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
· Thông Báo của VNY về việc Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM
· THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
· THÔNG BÁO CÔNG TY VINAVETCO
· VINAVETCO NHẬN CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT
· Bài phát biểu của chủ tịch HĐQT công ty VINAVETCO
· Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh...
· Vắc xin phòng chống Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản
· CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG (Từ ngày 2-6.11.2010)
· Lễ bàn giao nhà máy thuốc thú y GMP- WHO (giai đoạn I)
· Hội trợ Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản Hà Nội lần thứ I - 2013